37-а сесія 7-го скликання

УКРАЇНА

ЧЕТФАЛВІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРЕГІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_37-a сесія  _7-го_ скликання

 

РІШЕННЯ

 

від «21» грудня   2018 року                            № 322                                             с.Четфалва

 

«Про бюджет Четфалвівської

сільської ради на 2019  рік»

 

               Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Папп Й.А. та в.о.головного бухгалтера Сірчак С.С. «Про бюджет Четфалвівської сільської ради на 2019 рік», керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Четфалвівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 435 300,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 432 000,00  гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 3 300,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі 435 300,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 432 000,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 3 300,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у розмірі 200,00 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 25 000,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 6 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 та статтею 91 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядника бюджетних коштів у бюджетному процесі;

забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених сільським головою бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Надати право сільському голові за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між засіданнями сесій сільської ради:

11.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

11.2. Вносити зміни до видатків за головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2019 рік у разі, якщо після прийняття рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником сільського бюджету, якому це доручено.

11.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у тому числі обсяги регіональних програм.

12. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється сільським головою за обґрунтуванням.

13. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

14. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету.

 

    Голова сільської ради              __________                    Й.А.Папп

Логін: *

Пароль: *